Нашата политика по качество и контрол се базира на принципите:

  • високо организирана производствена дейност на продукти със засилен качествен контрол
  • приобщаване към европейски принципи и практики на работа успоредно със служители и работници
  • оптимална продуктова структура
  • намаляване и контрол върху риска
  • минимални разходи, обратнопропорционални на качеството за единица продукция
  • провеждане на периодични обучения за по-добри дпп на персонала
  • стриктно удовлетворяване на изискванията на бабх
  • проучване и стремеж към изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите с цел повишаване качество и контрол